De reformatorische school in Lelystad draagt de naam ‘Timotheüs’. Deze naam betekent: Prijs God. Het eigene van de Christelijke school op reformatorische grondslag moet blijken uit het eerbiedig dienen van de Heere God, in gehoorzaamheid aan de Bijbel.

Vanuit Andijk, Enkhuizen en Stedebroec uit West-Friesland en vanuit Dronten, Lelystad, Swifterbant en Zeewolde uit Flevoland komen iedere dag de leerlingen met schoolbussen en auto’s naar school. Het schoolgebouw staat naast het kerkgebouw van de Ger. Gemeente aan het Zuiderwagenplein in Lelystad. Het is een mooie en rustige omgeving naast het stadspark, met parkeergelegenheid en is gesitueerd in de buurt van het winkelcentrum ‘Lelycentre’. De school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op reformatorische grondslag in West-Friesland en Flevoland te Lelystad.

De schoolvereniging is 12 oktober 1978 opgericht om de mogelijkheid te bieden kinderen vanuit godsdienstige beginselen te onderwijzen. Dit onderwijs werd in dit gebied niet gevonden. In augustus 1979 is gestart met een school voor lager onderwijs. Twee jaar heeft de school gebruik mogen maken van een gedeelte van het schoolgebouw van P.C. school ‘De Schakel’ in de Botter te Lelystad. In juni 1981 mocht een ‘eigen’ schoolgebouw met vier leslokalen aan het Zuiderwagenplein in gebruik worden genomen. Een jaar later werd het schoolgebouw uitgebreid met twee leslokalen. In ditzelfde jaar, 1982, is aan de school een kleuterafdeling toegevoegd. De lokalen voor deze leerlingen met een speellokaal werden in 1985 gerealiseerd. In 2002 werd het schoolgebouw uitgebreid met nog één lokaal.

De grondslag voor alle facetten van het onderwijs op de school is de Bijbel, het onveranderlijke Woord van God en de daarop gegronde ‘Drie formulieren van Enigheid’ te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlands Geloofsbelijdenis en de Dordse Leerregels.

Van de ouders wordt gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Het opvoeden en onderwijzen thuis, in de kerk en op school liggen in elkaars verlengde.