Visie en missie

De Timotheüsschool geeft onderwijs en voedt op vanuit en overeenkomstig de Bijbel. Het doel van het onderwijs en de opvoeding op onze school is om via het basisonderwijs en vervolgonderwijs kinderen klaar te maken voor de toekomst. Dat klaar maken voor de toekomst omvat persoonlijke vorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Visie

De identiteit en de kwaliteit is de gouden draad op onze school, als verlenging van de opvoeding thuis.

Levensbeschouwing
De grondslag van onze school voor het onderwijs en opvoeding is de Bijbel. Hierbij gebruiken we de Statenvertaling, de psalmen uit de berijming van 1773 en de Drie Formulieren van Enigheid.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Op onze school richten wij ons op de Bijbelse waarden en normen, die zijn samengevat in de Tien Geboden (Exodus 20:1-7). We gaan bewust om met maatschappelijke thema’s tot bevordering van burgerschap en cohesie.

Pedagogisch klimaat
Wij handelen pedagogisch in een gezonde, veilige en vriendelijke leeromgeving

Didactisch handelen
Wij kiezen een duidelijke structuur in de onderwijsactiviteiten. Dit doen wij door het directe instructiemodel te gebruiken in een uitdagende leeromgeving met eigentijdse en veilige materialen.

Organisatie
We stimuleren een actieve en lerende houding van onze leerlingen, leerkrachten en ouders. We zorgen voor een goede samenwerking van gezin, kerk en school door middel van een goede communicatie.

Missie

Op onze school wordt zoals God dat van ons vraagt aan leerlingen door leerkrachten met betrokkenheid van ouders goed onderwijs geboden. We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en de verschillen van alle betrokkenen. We werken aan optimaal verantwoord passend onderwijs. Dat vraagt van ons een lerende houding. Onze school is een veilige leeromgeving. Om dat te waarborgen is er openheid om elkaar aan te spreken.

Onze parels:

Bijbelse identiteit

Bijbelse identiteit

Veiligheid

Veiligheid

Zorg voor elke leerling
Zorg voor elke leerling
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Een lerende school

Een lerende school